Zwolnienie z podatku w Niemczech – przykłady

·

·

Zwolnienie z podatku w Niemczech to temat, który może zainteresować wielu Polaków mieszkających i pracujących za Odrą. W artykule przedstawiamy różne przykłady sytuacji, w których możliwe jest uzyskanie ulg podatkowych. Dowiesz się, jak skorzystać z odliczeń przy zakupie laptopa, biletu do pracy oraz w innych codziennych sytuacjach. Zapraszamy do lektury, aby poznać praktyczne wskazówki, które pomogą zaoszczędzić na podatkach. Zadbaj o swoje finanse, wykorzystując dostępne zwolnienia i ulgi podatkowe w Niemczech.

Leczenie w Niemczech a podatki

Zwolnione z podatku są również działania wspierające zdrowie pracownika, o ile pracodawca wypłaca je jako dodatek do wynagrodzenia.1 Dotyczy to kwot do 600 euro rocznie dla każdego pracownika.

Od 01.01.2019 usługodawcy, którzy oferują dotowane kursy nieopodatkowane, muszą posiadać certyfikat potwierdzający intencję i cel §§ 20 i 20b V. kodeksu społecznego.

Zaliczają się do nich między innymi:

  • Programy ćwiczeń
  • Oferty żywieniowe
  • Zapobieganie narkomanii
  • Radzenie sobie ze stresem

Dla pewności pracodawca może zwrócić się do właściwego urzędu skarbowego o potwierdzenie, czy dany kursy może dofinansowywać bez konieczności płacenia podatku.

Należy jednak pamiętać, że limit 600 euro na działania promujące zdrowie nie dotyczy standardowych abonamentów na wejścia do siłowni. Wyjątek mogą stanowić indywidualne i certyfikowane zajęcia prowadzone na terenie siłowni.

Wejścia na siłownię pracodawca może jednak ująć jako już wcześniej opisane świadczenia rzeczowe w maksymalnej kwocie 50 euro miesięcznie. Od 01.01.2022 może zatem opłacić 600 euro rocznie za korzystanie z siłowni przez pracownika. Aby to zrobić, to pracodawca musi podpisać umowę z siłownią lub przekazać pracownikowi voucher z siłowni o maksymalnej wartości 50 euro miesięcznie. Zarówno pracownik jak i pracodawca powinni jednak pamiętać, że wykorzystując całą pulę przeznaczoną na świadczenia rzeczowe, pracodawca nie może finansować już innych świadczeń jak np. bony paliwowe.2

1Dotacje na promocję zdrowia zgodnie z § 3 nr 34 ustawy o pod. dochod., pismo MF z dnia 20.04.2021 – IV C 5 – S 2342/20/10003 :003

2Świadczenia rzeczowe wolne od podatku zgodnie z § 8 ust. 2 zdanie 11 ustawy o pod. dochod.

Opieka medyczna w Niemczech

Czasami występują nadzwyczajne obowiązki służbowe, które uniemożliwiają pracownikowi sprawowanie opieki nad swoimi dziećmi. Jeśli pracownik musi zorganizować w krótkim terminie opiekuna dla swoich dzieci, które nie ukończyły 14. roku życia, pracodawca może zwrócić pracownikowi z tego tytułu dodatkowe 600 euro bez podatku i składek na ubezpieczenie społeczne w danym roku kalendarzowym.

Dotyczy to także starszych dzieci niemogących się samodzielnie utrzymać ze względu na niepełnosprawność fizyczną, umysłową lub emocjonalną, która wystąpiła u nich przed ukończeniem 25. roku życia. Nieopodatkowaną kwotę w wysokości 600 euro pracodawca może wypłacić pracownikowi również wtedy, gdy opieki wymagają członkowie rodziny pracownika.

Opieka na dzieckiem w Niemczech

Od dopłat do przedszkola dla dzieci pracownika, które nie są w wieku szkolnym, pracodawca nie musi odprowadzać ani podatku, ani składek na ubezpieczenie społeczne, pod warunkiem że są wypłacane jako dodatek do wynagrodzenia pracownika.

Maksymalnie pracodawca może zwrócić pracownikowi rzeczywiście poniesione koszty na przedszkole tradycyjne, przedszkole firmowe, oddział przedszkolny, żłobek, opiekunkę dzienną lub tygodniową oraz na całodzienną placówkę opiekuńczą.

Podstawą do zwrotu pieniędzy jest odpowiedni dokument, np. faktura z przedszkola, potwierdzający poniesione opłaty. Pracownik musi przekazać dokumenty pracodawcy w oryginale, a pracodawca jest zobowiązany przechowywać je wraz z pozostałymi dokumentami dotyczącymi wynagrodzenia.1

1Dofinansowanie opieki nad dziećmi zgodnie z § 3 nr 33 ustawy o pod. dochod. i zgodnie z § 3 nr 34a ustawy o poda. dochod., wytyczna 3.33 ust. 4 zdanie 3 z wytycznych dotyczących podatku od wynagrodzeń

Sytuacje nadzwyczajne

Pracodawca może również wesprzeć nieopodatkowaną zapomogą pracownika, który znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji i ponosi przez to niezaplanowane i wysokie koszty. Do sytuacji nadzwyczajnych zalicza się np. utratę majątku w wyniku działania siły wyższej (powódź, pożar itd.) lub chorobę albo śmierć członka rodziny. Zwolnione z podatku są zarówno świadczenia pieniężne, jak i rzeczowe. Aby wsparcie nie podlegało opodatkowaniu, jego wartość nie może przekroczyć 600 euro w danym roku kalendarzowym. 

Odpowiedzi na pytanie, czy zaistniała sytuacja zalicza się dla urzędu skarbowego do szczególnie nadzwyczajnej sytuacji, nie można z góry przewidzieć. Dlatego pracodawca powinien przed przekazaniem zapomogi o wartości powyżej 600 euro poprosić swój właściwy urząd skarbowy o odpowiednią interpretację. W ten sposób będzie miał pewność, czy jego wsparcie dla pracownika podlega opodatkowaniu, czy nie.1

1Zapomogi w sytuacjach nadzwyczajnych zgodnie z § 3 nr 11 ustawy o pod. dochod. w związku z wytyczną 3.11 ust. 2 z wytycznych dotyczących podatku od wynagrodzeń

Sprzęt biurowy w Niemczech a zwolnienie z podatku

Firmowe urządzenia komunikacyjne, takie jak komputery, notebooki, smartfony, tablety itd., pracodawca może udostępnić pracownikowi również do użytku prywatnego bez konieczności odprowadzenia od tego podatku. Udostępnienie urządzenia oznacza, że urządzenie nadal stanowi własność pracodawcy. W praktyce często zawierana jest pisemna umowa, potwierdzająca między innymi to, że urządzenie zostanie zwrócone pracodawcy po ustaniu stosunku pracy. Nie ma jednak obowiązku używania urządzenia do celów służbowych. Nawet jeśli pracownik korzysta ze sprzętu służbowego wyłącznie do celów prywatnych, to nadal nie powstaje obowiązek podatkowy z tego tytułu.1

Również w sytuacji, gdy np. smartfon jest podarunkiem od pracodawcy, istnieje możliwość, aby pracownik nie musiał płacić ani podatku, ani składek na ubezpieczenie społeczne. Wystarczy, że smartfon będzie dodatkiem do należnego uposażenia pracownika, a pracodawca odprowadzi zryczałtowany podatek w wysokości 25% podatku. Wówczas urządzenie staje się własnością pracownika, a nie pracodawcy.2

Sensownym może się jednak okazać udostępnienie smartfona, tabletu lub podobnego urządzenia bez przekazywania własności, ponieważ w przeciwnym razie urządzenie zalicza się do świadczeń rzeczowych podlegających opodatkowaniu, jesli pracownik wykorzystuje abonament służbowy dla swojego – już prywatnego – sprzętu.

1Nieopodatkowane udostępnienie firmowego sprzętu komunikacyjnego zgodnie z § 3 nr 45 ustawy o pod. dochod.

2Zryczałtowane opodatkowanie z tytułu przeniesienia własności sprzętu komunikacyjnego zgodnie z § 40 ust. 2 nr 5 ustawy o pod. dochod.

Zadzwoń do mnie