Zatrudnienie Minijob w Niemczech

·

·

Około siedmiu milionów osób w Niemczech jest zatrudnionych na zasadzie Minijob. Ten rodzaj zatrudnienia jest tak popularny, bo zazwyczaj pracownicy nie muszą płacić podatku. To pracodawca odprowadza zryczałtowany podatek w wysokości 2% od wynagrodzenia, w związku z czym pracownik nie musi wykazywać dochodu w zeznaniu podatkowym.

Możliwa jest jednak też sytuacja, kiedy to nie pracodawca, lecz pracownik płaci zryczałtowany podatek. Wówczas pracownik jest zobligowany do podania swoich dochodów z zatrudnienia w trybie Minijob w zeznaniu podatkowym. Nie zdarza się to zbyt często, ponieważ jest to tylko wówczas sensowne, jeśli pracownik i tak nie płaci podatku, ponieważ jego zarobki nie przekraczają kwoty wolnej od podatku, czyli np. wtedy, gdy uposażenie z Minijob jest jego jedynym źródłem dochodu.1

1Podatek zryczałtowany przy zatrudnieniu Minijob zgodnie z § 40a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym

Minijob z wynagrodzeniem 520 euro

Jeśli pracownik nie posiada głównej pracy z uposażeniem, od którego obowiązkowo trzeba odprowadzić składki na ubezpieczenie społeczne, może być zatrudnionym na bazie Minijob u kilku pracodawców równolegle. Należy jednak pamiętać, aby łączne wynagrodzenie od wszystkich pracodawców nie wynosiło więcej niż 538 euro miesięcznie, czyli pracownik zatrudniony u np. dwóch pracodawców powinien otrzymywać zarobki 2 x 269 euro.

Inaczej przedstawia się sytuacja, gdy pracownik posiada już główną pracę podlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu i chciałby podjąć dodatkowe zatrudnienie na bazie Minijob. W takim wypadku może wybrać tylko jedną dodatkową pracę Minijob.

Należy przy tym pamiętać, że wszelkie zaplanowane i jednorazowe wypłaty dodatkowe, np. dodatek urlopowy lub świąteczny, wliczają się do wynagrodzenia. Jeżeli z ich powodu wynagrodzenie przekroczy górny limit wynoszący 6.456 euro (538 euro x 12), zatrudnienie nie kwalifikuje się już jako Minijob od początku okresu zatrudnienia. Chyba że przekroczenie maksymalnych zarobków występuje tylko sporadycznie (do dwóch razy w ciągu dwunastu miesięcy) oraz nieprzewidywalnie (np. zastępstwo za innego pracownika nieobecnego z powodu nagłej choroby). Wówczas można zaliczyć zatrudnienie do kategorii Minijob, jeśli zarobki w każdym z tych dwóch miesięcy nie wynoszą więcej niż dwukrotność uposażenia Minijob, czyli 1.076 euro. Sezonowe nadgodziny nie zaliczają się do „nieprzewidzianych” sytuacji i wynagrodzenie przekraczające z tego tytułu maksymalny limit podlega opodatkowaniu. 1

WARTO WIEDZIEĆ:

Dodatkowy, nieopodatkowany przychód nie wlicza się do zarobków uzyskanych na bazie Minijob. Są to premie i dodatki, takie jak premie za pracę w niedziele, święta i w nocy, a także inne niepodlegające opodatkowaniu dodatki.

Oprócz Minijob za 520 euro istnieją również krótkoterminowe zatrudnienie Minijob, na podstawie którego można zarobić więcej niż 520 euro.

1Przekroczenie limitów wynagrodzenia zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oceny zatrudnienia w niewielkim wymiarze czasu pracy w ramach prawa ubezpieczeniowego

Krótkoterminowe zatrudnienie Minijob

Krótkoterminowa praca w trybie Minijob to zatrudnienie, które z definicji jest zawierane na maksymalny okres trzech miesięcy lub 70 dni roboczych. Sumując kilka okresów, pojęcie trzech miesięcy zastępuje 90 dni kalendarzowych, przy czym pełny miesiąc to 30 dni kalendarzowych.

W momencie, gdy pracodawca jest w stanie przewidzieć, że zatrudnienie przekroczy okres trzech miesięcy lub 70 dni roboczych, nie spełnia ono już warunków krótkoterminowej pracy Minijob. Ważne, aby pracownik był zatrudniony sporadycznie, a nie na stałe lub regularnie. Wówczas nie można już mówić o pracy krótkoterminowej, nawet jeśli pracownik nie przepracuje więcej niż 70 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Typowa krótkoterminowa praca Minijob ma zatem charakter jednorazowy. W zamian za to, ten rodzaj zatrudnienia na ogół nie podlega żadnym ograniczeniom zarobkowym. Pracodawca musi jedynie sprawdzić, czy pracownik pracuje u niego zawodowo (berufsmäßige Arbeit), jeśli jego miesięczne zarobki z tytułu krótkoterminowej pracy Minijob przekroczą 538 euro. Jeśli okaże się, że dane zatrudnienie jest wykonywane zawodowo, nie można go już zaliczyć do krótkoterminowego zatrudnienia Minijob. Praca zawodowa oznacza, że zatrudnienie nie jest dla pracownika ekonomicznie drugorzędne, lecz stanowi jego źródło utrzymania.1

Krótkoterminowe zatrudnienie Minijob można opodatkować na dwa sposoby:

• indywidualnie według klasy podatkowej (jak w przypadku standardowego zatrudnienia) 

• pod pewnymi warunkami według zryczałtowanej stawki 25%.2 (oznacza to, że pracodawca może zapłacić podatek również w tym przypadku, o ile tego chce).

Jeśli krótkoterminowa praca spełnia następujące wymagania, możliwe jest zastosowanie zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń w wysokości 25%, gdy:

• pracownik pracuje w trybie Minijob sporadycznie, a nie regularnie,

• okres zatrudnienia wynosi nie więcej niż 18 dni roboczych, 

• zarobki wynoszą przeciętnie nie więcej niż 150 euro za każdy dzień pracy, 

• maksymalna przeciętna stawka godzinowa wynosi 19 euro.

Podczas zgłaszania pracowników do Centrali ds. Minijob (Minijob-Zentrale) pracodawcy są od 01.01.2022 zobowiązani określić, czy zatrudnione u niego osoby posiadają prywatne czy ustawowe ubezpieczenie zdrowotne. Zatem rozpoczynając pracę, należy natychmiast przekazać tę informację pracodawcy.

1Krótkoterminowe zatrudnienie zgodnie z § 8 ust. 1 nr 2 kodeks społeczny IV

2Zryczałtowany podatek dla osób zatrudnionych krótkoterminowo zgodnie z § 40a ustawy o podatku dochodowym 

Zadzwoń do mnie