Działalność wolontariacka w Niemczech

·

·

Wolontariat to forma działalności, która pozwala ludziom angażować się w różnorodne dodatkowe zajęcia poza swoją główną pracą zawodową. Poniższy tekst przybliża aspekty prawne związane z wolontariatem oraz zasady korzystania z nieopodatkowanego ryczałtu, który jest przewidziany dla niektórych rodzajów działalności.

Wiele osób oprócz swojej głównej pracy wykonuje jeszcze inne dodatkowe zajęcia. Ustawodawca przewidział dla tego typu pracy ryczałt (Übungsleiterpauschale) w wysokości 3.000 euro rocznie, wolny od podatku i składek na ubezpieczenie społeczne.1 Jednak ryczałt nie jest przewidziany dla każdej działalności. Skorzystać z niego mogą szkoleniowcy, wykładowcy, opiekunowie, wychowawcy lub artyści Zatem jeśli np. trener w lokalnym klubie piłkarskim otrzymuje za swoją pracę więcej niż 3.000 euro rocznie, to nadwyżka przekraczająca limit podlega opodatkowaniu. Wówczas albo klub uwzględnia trenera na liście płac, albo trener musi wykazać ten dochód w zeznaniu podatkowym jako dochód z samozatrudnienia.

Warunkiem dla skorzystania z nieopodatkowanego ryczałtu jest uznanie danej działalności za pracę dodatkową. To oznacza, że nie może być wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy, lecz tylko maksymalnie w ⅓ wymiaru czasu pracy, który obowiązuje dla porównywalnego stanowiska. Ryczałt przysługuje również osobom niepracującym na etacie i zajmującym się tylko gospodarstwem domowym. Odliczenie kosztów uzyskania przychodu lub wydatków operacyjnych jest dozwolone tylko pod wtedy, gdy dochód przekroczy kwotę ryczałtową, czyli 3.000 euro. Zatem osoba zarabiająca dodatkowo 3.000 euro rocznie nie będzie mogła odliczyć od podatku kosztów za przejazdy, jeśli wyniosły tylko 300 euro.

Jeśli przychód nie przekracza kwoty wolnej od podatku, urzędy skarbowe nie zgadzały się dotychczas na odliczenie strat i przyjmowały, że dochód wynosi 0 euro. Wykluczone było zatem odliczenie kosztów przekraczających tę kwotę i powodujących stratę. Obecnie jednak Federalny Trybunał Podatkowy zezwala na uwzględnienie strat także wtedy, jeśli przychód jest niższy od kwoty wolnej od podatku, ale tylko pod warunkiem, że dodatkowe zajęcie nie jest tylko rodzajem hobby, lecz jest wykonywane z zamiarem generowania dochodu.2

Oprócz opisanego ryczałtu istnieje również dodatek z tytułu wolontariatu (Ehrenamtspauschale) w maksymalnej wysokości 840 euro rocznie za działalność urzędową w niepełnym wymiarze godzin np. jako członek zarządu klubu.3

Przykładowo trener klubu piłkarskiego nie może otrzymywać obu nieopodatkowanych kwot ryczałtowych. Ale może on piastować jeszcze inne stanowiska na bazie wolontariatu w klubie, za które może otrzymać ryczałtu za wykonywany wolontariat.

1Ryczałt Übungsleiterpauschale zgodnie z § 3 nr 26 ustawy o podatku dochodowym

2Odliczenie strat z tytułu działalności dodatkowej w charakterze szkoleniowca: Trybunał Podatkowy wyrok z 20.12.2017 – III R 23/15 (opublikowano w dniu 11.04.2018), Trybunał Podatkowy wyrok z 20.11.2018, VIII R 17/16, Federalny Dziennik Podatkowy 2019 II str. 422

3Ryczałt Ehrenamtspauschale zgodnie z § 3 nr 26a ustawy o podatku dochodowym

Zadzwoń do mnie