Dodatek rekreacyjny w Niemczech

·

·

Pracodawca ma również możliwość wspomóc pracownika w wydatkach na urlop w formie tzw. dodatku rekreacyjnego. Dodatek ten jest co prawda zwolniony całkowicie z podatku tylko, gdy wypoczynek jest uwarunkowany typową chorobą zawodową. Ale pracodawca może odprowadzić od kwoty dodatku zryczałtowaną stawkę w wysokości 25%. Pracownik nie płaci wówczas żadnych podatków z tego tytułu, nawet jeśli nie występuje u niego żadna choroba zawodowa.

Dotyczy to zasiłków rekreacyjnych w maksymalnej kwocie 156 euro rocznie. Jeśli pracownik pozostaje w związku małżeńskim i/lub posiada dzieci, pracodawca może zapłacić dodatkowe 104 euro na współmałżonka i 52 euro na każde dziecko. Członkowie rodziny nie muszą być zatrudnieni u tego samego pracodawcy. Małżonkowie z dwójką dzieci mogą więc otrzymać 364 euro bez konieczności odprowadzenia podatku (156 euro + 104 euro + 52 euro + 52 euro).

WARTO WIEDZIEĆ:

Jeśli małżonkowie są zatrudnieni u tego samego pracodawcy, każdemu z osobna przysługuje dodatek rekreacyjny, a zatem pozostając przy powyższym przykładzie, kwota się podwaja i wynosi 728 euro.

Dodatek rekreacyjny jest zwolniony z podatku tylko wtedy, gdy istnieje związek czasowy między przyznaniem dodatku rekreacyjnego a urlopem pracownika. Urlop musi zostać wykorzystany w ciągu trzech miesięcy przed lub po przyznaniu dodatku. Niezależnie od poziomu dochodów pracownika od dodatku rekreacyjnego nie trzeba odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne, a zatem jest to ciekawy sposób na otrzymanie wynagrodzenia od pracodawcy, nie ponosząc przy tym praktycznie żadnych dodatkowych kosztów. Od dodatku rekreacyjnego pracodawca powinien zapłacić zryczałtowany podatek od wynagrodzeń.1

1Zryczałtowany podatek od dodatku rekreacyjnego zgodnie z § 40 ust. 2 nr 3 ustawy o pod. dochod. oraz zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne od dodatku rekreacyjnego zgodnie z § 1 ust. 1 zdania 1 i 2 rozporządzenia o składkach na ubezpieczenie społeczne w związku z § 14 ust. 1 zdanie 1 IV. kodeksu społecznego 

Udziały pracownicze w Niemczech

Zwłaszcza w większych spółkach giełdowych pracownicy często mają możliwość otrzymania udziałów pracowniczych, a tym samym korzystać z sukcesów biznesowych firmy.

O ile głównie w USA zachęca się pracowników do przejęcia udziałów spółki poprzez bardzo daleko idące zwolnienia podatkowe, o tyle w Niemczech transfer z pracodawcy na pracownika udziału w kapitale firmowym, np. poprzez opcje na akcje, nie jest dla pracownika jeszcze zbyt atrakcyjny. Przynajmniej zwiększono w 2021 roku kwotę wolną od podatku czterokrotnie, tj. z 360 euro do 1.440 euro rocznie.1 Poruszyłem ten temat w dniu 19.05.2021 podczas mojej transmisji na żywo na Instagramie wywiadu z obecnym Federalnym Ministrem Finansów Christianem Lindnerem. Podzielił moją opinię, że ta kwota jest wciąż zbyt niska.

Nawiasem mówiąc, samo przyznanie prawa do opcji na późniejsze udziały w spółce, takie jak akcje, nie jest (jeszcze) opodatkowane. Podlegająca opodatkowaniu korzyść pieniężna powstaje dopiero w momencie, gdy pracownik skorzysta z prawa opcji, tj. zamieni swoje opcje na akcje spółki. Ale uwaga: kwota wolna od podatku przysługuje wyłącznie wtedy, gdy opcja jest dostępna dla wszystkich pracowników, a nie tylko dla jednego lub wybranej grupie. 

1Kwota wolna od podatku z tytułu pracowniczych udziałów kapitałowych w spółce pracodawcy zgodnie z § 3 nr 39 ustawy o pod. dochod., § 1 ust. 1 zdanie 1 i 2 rozporządzenia o składkach na ubezpieczenie społeczne w związku z § 14 ust. 1 zdanie 1 IV. kodeksu społecznego

Rower służbowy w Niemczech

Zanim pracownik wypożyczy lub kupi nowy rower, powinien zapytać swojego pracodawcę, czy nie chciałby kupić roweru i wpisać go do majątku firmy, odliczyć jego zakup od podatku i przekazać pracownikowi do użytku.

Od 2019 roku prywatne korzystanie z roweru służbowego jako dodatku do wynagrodzenia jest całkowicie wolne od podatku. Dotyczy to również rowerów elektrycznych typu pedelec ze wspomaganiem elektrycznym i maksymalną prędkością do 25 km/h.

Pracownik będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z podatku tylko w przypadku, gdy tradycyjny rower lub rower typu pedelec zostanie zakupiony przez pracodawcę, który przejmie również wszystkie z tym związane koszty i który przekaże rower pracownikowi jako dodatek do należnego wynagrodzenia.

Zwolnienie z podatku nie przysługuje, jeżeli rower zostanie udostępniony pracownikowi w zamian za część wynagrodzenia, czyli wynagrodzenie nie może być pomniejszone o wartość roweru.

Od 2020 roku pomniejszenie uposażenia o wartość roweru służbowego (tj. pomniejszenie wynagrodzenia brutto) jest opodatkowane stawką 0,25% od zalecanej ceny detalicznej. W zależności od ceny roweru pracownik płaci tylko kilka euro podatku miesięcznie za nabyty jednoślad.

Pracownik powinien jednak negocjować z pracodawcą, aby otrzymać rower tytułem dodatkowego wynagrodzenia i tym samym nie płacić żadnego podatku.

Pracodawca może również przekazać pracownikowi rower jako prezent, co od 2020 roku wiąże się dla pracodawcy z obowiązkiem odprowadzenia zryczałtowanego podatku w wysokości 25%. Taki podarunek jest wtedy dla pracownika zwolniony z podatku.1

1Nieopodatkowane przekazanie rowerów zgodnie z § 3 nr 37 ustawy o pod. dochod. oraz zryczałtowany podatek z tytułu przekazania rowerów pracownikom zgodnie z § 40 ust. 2 nr 7 ustawy o pod. dochod., pismo MF z dnia 17.11.2017 – IV C 5 – S 2334/12/10002-04

Zadzwoń do mnie